mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Výzkum terestrických a sladkovodních měkkýšů

Členové skupiny a vybrané publikace

Terestričtí a sladkovodní měkkýši představují s více než 42 000 druhy téměř polovinu veškeré biologické rozmanitosti měkkýšů. Navzdory tomu se převážná většina výzkumu stále zaměřuje na mořské taxony. V naší skupině usilujeme o zavedení moderních analytických přístupů a technologií do empirické analýzy měkkýšů, vyjma mořských. Zabýváme se zákonitostmi a procesy napříč pestrou škálou odvětví malakologie, od taxonomie, faunistiky a evoluce až po ekologii společenstev, paleo- a makroekologii. Tyto poznatky nám umožňují lépe pochopit biologickou rozmanitost a navrhovat účinné strategie ochrany této druhé nejpočetnější skupiny suchozemských organismů.

  • Taxonomie a evoluce. Základním pilířem ochrany biodiverzity jsou empiricky ověřené taxonomické jednotky (nejčastěji druhy). Takové jednotky se snažíme dokumentovat prostřednictvím integrativních taxonomických revizí, které nám umožňují identifikovat biologicky validní taxony na základě shody genetických (mitochondriální a jaderná DNA), morfometrických, anatomických, ekologických a biogeografických znaků. Fylogenetické analýzy využíváme také k vyhodnocení evolučních procesů a mechanismů, které souvisí s evolučními změnami a rychlostmi diverzifikace.
  • Faunistika. Detailní znalost složení společenstev měkkýšů představuje nezbytný základ pro veškeré navazující ekologické či ochranářské výzkumy. Členové naší skupiny odebírali vzorky měkkýšů na více než 5000 lokalitách v oblasti Holoarktu, čítající tisíce druhů a miliony schránek, především z území střední a severní Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Zkoumali jsme také chybovost v externích zdrojích dat, např. v muzejních záznamech. Podílíme se na přípravě zpráv pro orgány ochrany přírody a dalších publikací, jako jsou brožury a průvodce k určování měkkýší fauny.
  • Fylogeografie. Měkkýší DNA se nejlépe zachovává v suchém materiálu, což umožňuje využití našich vzorků, sbíraných napříč regiony severní polokoule, pro genetické analýzy. Výsledky těchto analýz propojujeme s rozsáhlými daty o stanovištních podmínkách, historických faktorech a klimatu (od posledního glaciálního maxima zhruba před 21 000 lety po současnost), což nám umožňuje vyvozovat obecné fylogeografické závěry a zkoumat kolonizační dynamiku, tok genů nebo roli glaciálních refugií.
  • Ekologie společenstev. Každý jedinec je součástí sítě biotických a abiotických interakcí uvnitř populací, společenstev a ekosystémů. V naší skupině se snažíme odhalit příčiny rozmanitosti, složení a zranitelnosti měkkýších společenstev s ohledem na probíhající klimatické a environmentální změny. Sbíráme a analyzujeme údaje o ekologických podmínkách, historických faktorech (s využitím rozsáhlých paleoekologických záznamů), klimatu a skladbě jiných taxonů v rámci téhož ekosystému (např. cévnatých rostlin a mechorostů). Díky propojení těchto zdrojů informací jsme schopni porozumět příčinným souvislostem, které definují složení a fungování měkkýších společenstev.
  • Genomika. V současné době je signál nDNA umožňující rozlišení druhů omezen především na rRNA fragmenty ITS1 a ITS2. Náš nedávno zahájený projekt je zaměřen na identifikaci fragmentů nDNA o nízkém počtu kopií, které poskytují druhový signál a které lze amplifikovat pomocí univerzálních primerů. Již první nově objevený úsek DNA, Intron 8 v genu ELAV, má nejen vynikající fylogenetický vnitrorodový signál, ale umožňuje také rekonstrukci hlubší fylogeneze. Těšíme se na identifikaci dalších úseků DNA v rámci probíhajících výzkumů genomických dat pokrývajících taxon Panpulmonata. Rovněž se zabýváme srovnávací genomikou a mapováním mitochondriálního genomu plžů.

Náš výzkum zahrnuje také řadu dalších témat, včetně fyziologie (s využitím analýzy stabilních izotopů), makroekologie (bariéry a regionální druhová bohatost) a paleoekologie. Pod vedením členů naší skupiny vzniká pestrá škála bakalářských, magisterských i doktorských závěrečných prací pokrývajících veškeré výše uvedené tematické okruhy. Jsme vždy nakloněni spolupráci s vědci a milovníky měkkýšů z jiných zemí a institucí, se kterými sdílíme nápady, znalosti, zkušenosti i výzkumný materiál.

Mezi naše externí kolegy a přátele patří: Chris Wade, Gary Rosenberg, Rodrigo Salvador, Martin Haase, Gary Barker, Richard Preece, Satoshi Chiba, Robert Cameron, Julien Ryelandt, Eike Neubert, Brian Coles, Barna Páll- Gergely, Duda Michael, Julien Ryelandt, Quentin Wackenheim, Oihana Razkin Aguirre, Adrienne Jochum, Levan Mumladze, Enrico Schwabe, Ted von Proschwitz, Charles Drost, Jacob Vanhouten, Nicole Limondin- Lozouet, Salomé Granai, Olivier Moine, Coenraad Adema, Grita Skujiene, Bert Van Bocxlaer, Bernhard Hausdorf, Anna Sulikowska-Drozd, Edmund Gittenberger, Kazuki Kimura, Frank Koehler, Gary Barker, John Slapcinsky, Timothy A. Pearce, Paul Callomon, Vollrath Wiese, Sigrid Hof, Ira Richling, Emmanuel Fara, Junn Kitt Foon, Karin Urfer, John Stanisic, Francisco Welter-Schultes, Dan Dourson, Owen Griffiths, Peter Tattersfield, Ben Rowson, Thomas Neubauer, Anatoly Schileyko, Ivailo Dedov, Igor Balashov, Amy Shrader Van Devender, Robert Wayne Van Devender, Marco Bodon, Falco Giusti, Kostas Triantis, Jeffrey Pigati, Bin Ye, Christiane Richter‬, Frank Walter, Heike Reise, John M.C. Hutchinson, David Holyoak. A mnoho dalších...

Spolupracujeme a pravidelně se setkáváme s kolegy a přáteli z řad českých a slovenských malakologů: http://mollusca.sav.sk/malacology/people.htm

Přidejte se k nám:
S dotazy, návrhy či připomínkami se neváhejte obracet na členy naší skupiny. Za obsah stránky skupiny odpovídá Veronika Horsáková (veronika.horsakova@seznam.cz).