mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Současné Projekty

Diverzifikace boreálních suchozemských plžů podmíněná izolací v prostoru a čase

Diverzifikace boreálních suchozemských plžů podmíněná izolací v prostoru a čase
doc. Jeffrey Nekola, Ph.D.
Kód: GA20-18827S
Trvání: 1/2020 - 12/2022
Zdroje: Grantová agentura ČR - Standardní projekty
Abstrakt: Projekt bude zaměřen na zásadní faktory podmiňující diverzifikaci boreální fauny, které budou zkoumány v oblasti strmé biogeografické hranice v severním Atlantiku mezi Evropou a východní Severní Amerikou, představující odlišné provincie terestrických plžů. Bude zjištěno, do jaké míry je změna druhov Zobrazit vše...

Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech

Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Kód: GA20-17305S
Trvání: 1/2020 - 12/2022
Zdroje: Grantová agentura ČR - Standardní projekty
Abstrakt: V odpovědi na globální změny se mění druhové složení a dominance druhů ve společenstvech. Dochází ke ztrátě taxonomických a/nebo funkčních rozdílů mezi společenstvy na různých prostorových škálách, k tzv. homogenizaci, která může mít závažné ekologické dopady. V tekoucích vodách, které jsou silně oh Zobrazit vše...

Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě

Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Kód: GA19-01775S
Trvání: 1/2019 - 12/2021
Zdroje: Grantová agentura ČR - Standardní projekty
Abstrakt: Globální změny klimatu a prostředí jsou závažnou hrozbou pro druhovou pestrost a fungování ekosystémů, zejména těch ostrovní povahy. Přestože slatiniště patří mezi nejvíce ohrožené biotopy v Evropě, fungující jako refugia vzácných druhů a významné přirozené rezervoáry uhlíku, nebyla dosud žádná stud Zobrazit vše...

Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)

Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)
Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.
Kód: GJ19-20530Y
Trvání: 1/2019 - 12/2021
Zdroje: Grantová agentura ČR - Juniorské granty
Abstrakt: Rašeliniště ve střední Evropě představují pro ohrožené cévnaté rostliny a mechorosty refugia ostrovní povahy. Ačkoliv jsou tyto druhy důležité z hlediska ochrany přírody a zároveň fungují jako modelové organismy v ostrovní biogeografii, nejsou téměř žádné studie o jejich genetické diversitě a stanov Zobrazit vše...

Ukončené Projekty

Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy
Kód: GA17-05696S
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2017 - 12/2019
Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova
Kód: GA17-11711S
Řešitel: Mgr. Libor Petr, Ph.D.
Trvání: 1/2017 - 12/2019
Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále
Kód: GA16-03881S
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2016 - 12/2018
Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu
Kód: GA15-15548S
Spoluřešitel: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Trvání: 1/2015 - 12/2017
DNA barcoding kryptogamů a paralelní biosystematické studie vybraných skupin
Kód: NF-CZ07-ICP-3-104-2015
Řešitel: Mgr. Alica Košuthová, PhD.
Trvání: 7/2015 - 6/2016
Gradienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech od pozdního glaciálu po současnost
Kód: GAP504/11/0429
Řešitel: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2015
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře
Kód: GAP504/11/0454
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2015
Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a kosekvence v ekologii rašelinišť
Kód: GAP505/10/0638
Spoluřešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2010 - 12/2014
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích
Kód: GAP505/11/0779
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2014
Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.
Kód: MUNI/C/0921/2012
Řešitel: Mgr. Jana Procházková
Trvání: 1/2013 - 12/2013
Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet
Kód: GA206/08/0389
Řešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2012
Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Kód: GA206/09/0329
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2009 - 12/2011
Makroekologická studie biodiverzity velkých měst: druhová bohatost, invaze a biotická homogenizace na příkladu dvou taxonomických skupin
Kód: IAA601630803
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2010
Původ a vývoj vápnitých slatinišť a jejich bioty v Západních Karpatech: Otázka glaciálních reliktů a refugií
Kód: KJB601630803
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2010
Vztahy mezi měkkýši, vegetací a prostředím na karpatsko-balkánských slatiništích v různých měřítcích a rizika pro biodiverzitu
Kód: KJB601630501
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2005 - 12/2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Kód: GA206/05/0020
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2005 - 12/2007
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Kód: KJB6163302
Řešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2003 - 1/2005
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
Kód: GA206/02/0568
Řešitel: doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
Trvání: 1/2002 - 12/2004