mainLogo

Skupina pro výzkum rašelinišť

Masarykova univerzita

logo

Současné Projekty

Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj

Nové kalibrační a indikační systémy pro rekonstrukci holocenního klimatu zohledňující lokální vývoj
Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Kód: GA23-05132S
Trvání: 1/2023 - 12/2025
Zdroje: Grantová agentura ČR - Standardní projekty
Abstrakt: Změny klimatu během holocénu jsou jedním z klíčových faktorů, které formovaly složení dnešních ekosystémů. Znalost míry schopnosti ekosystémů odolávat nebo se přizpůsobovat změnám klimatu je důležitá pro modelování jejich budoucího vývoje a pro plánování strategií v ochraně přírody a krajiny. V tomt Zobrazit vše...

Identifikace a optimalizace nových úseků jaderné DNA pro fylogenetickou analýzu plicnatých plžů na druhové úrovni

Identifikace a optimalizace nových úseků jaderné DNA pro fylogenetickou analýzu plicnatých plžů na druhové úrovni
doc. Jeffrey Nekola, Ph.D.
Kód: GA22-23005S
Trvání: 1/2022 - 12/2024
Zdroje: Grantová agentura ČR - Standardní projekty
Abstrakt: Cílem tohoto projektu je zavedení nové strategie vyhledávání úseků jaderné DNA pro taxonomickou revizi suchozemských plžů, druhé nejpočetnější skupiny terestrických bezobratlých, na druhové úrovni. Markery budou identifikovány pomocí vyhledávání Ultra Conserved Elements (UCEs), které ohraničují někt Zobrazit vše...

Ukončené Projekty

Diverzifikace boreálních suchozemských plžů podmíněná izolací v prostoru a čase
Kód: GA20-18827S
Řešitel: doc. Jeffrey Nekola, Ph.D
Trvání: 1/2020 - 12/2022
Klimaticky podmíněná homogenizace vodních bezobratlých testovaná na třech modelových systémech a historických datech
Kód: GA20-17305S
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2020 - 12/2022
Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě
Kód: GA19-01775S
Řešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2019 - 12/2021
Současná refugia ohrožených slatiništních rostlin a určující faktory jejich genetické diverzity napříč širokým gradientem propojenosti biotopů (Refugia slatiništních rostlin)
Kód: GJ19-20530Y
Řešitel: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D.
Trvání: 1/2019 - 12/2021
Holocenní vývoj evropské bioty mírného pásu: vlivy klimatu, refugií a lokálních faktorů testované na komplexních datech nezávislých proxy
Kód: GA17-05696S
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2017 - 12/2019
Počátek kulturní krajiny na Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova
Kód: GA17-11711S
Řešitel: Mgr. Libor Petr, Ph.D.
Trvání: 1/2017 - 12/2019
Koexistence vodních bezobratlých na prameništních slatiništích: úloha abiotické heterogenity a biotických interakcí na regionální a lokální škále
Kód: GA16-03881S
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2016 - 12/2018
Kroužkovci izolovaných mikro-mokřadů: od vody až po půdu
Kód: GA15-15548S
Spoluřešitel: doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Trvání: 1/2015 - 12/2017
DNA barcoding kryptogamů a paralelní biosystematické studie vybraných skupin
Kód: NF-CZ07-ICP-3-104-2015
Řešitel: Mgr. Alica Košuthová, PhD.
Trvání: 7/2015 - 6/2016
Gradienty prostředí, vegetační dynamika a krajinné změny v Západních Karpatech od pozdního glaciálu po současnost
Kód: GAP504/11/0429
Řešitel: Mgr. Petra Hájková, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2015
Změny biodiverzity na přechodu pleistocénu a holocénu: současné analogie v reliktních ekosystémech Sibiře
Kód: GAP504/11/0454
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2015
Kalcitolerance rašeliníků, její fyziologické a genetické pozadí a kosekvence v ekologii rašelinišť
Kód: GAP505/10/0638
Spoluřešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2010 - 12/2014
Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích
Kód: GAP505/11/0779
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2011 - 12/2014
Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.
Kód: MUNI/C/0921/2012
Řešitel: Mgr. Jana Procházková
Trvání: 1/2013 - 12/2013
Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet
Kód: GA206/08/0389
Řešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2012
Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Kód: GA206/09/0329
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2009 - 12/2011
Makroekologická studie biodiverzity velkých měst: druhová bohatost, invaze a biotická homogenizace na příkladu dvou taxonomických skupin
Kód: IAA601630803
Řešitel: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2010
Původ a vývoj vápnitých slatinišť a jejich bioty v Západních Karpatech: Otázka glaciálních reliktů a refugií
Kód: KJB601630803
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2008 - 12/2010
Vztahy mezi měkkýši, vegetací a prostředím na karpatsko-balkánských slatiništích v různých měřítcích a rizika pro biodiverzitu
Kód: KJB601630501
Řešitel: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Trvání: 1/2005 - 12/2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Kód: GA206/05/0020
Řešitel: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Trvání: 1/2005 - 12/2007
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích
Kód: KJB6163302
Řešitel: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Trvání: 1/2003 - 1/2005
Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
Kód: GA206/02/0568
Řešitel: doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
Trvání: 1/2002 - 12/2004