logomainLogologoSci

Biodiverzita měst

Koordinátor

Zdeňka Lososová

Spolupracovníci

Tomáš Čejka (SAV Bratislava), Natálie Čeplová, Jiří Danihelka, Karel Fajmon (ČSOP Bílé Karpaty), Michal Horsák, Milan Chytrý, Lucie Juřičková (UK Praha), Veronika Kalusová, Deana Láníková, Zdenka Preislerová, Vladimír Řehořek, Lubomír Tichý, Bohuslav Uher
Další spolupracovníci
Kolegové podílející se na mapování květeny města Brna

Finanční podpora

 • 2014–2016: Grantová agentura České republiky, projekt č. 14-10723S
 • 2008–2010: Výzkumný záměr MSM 0021622416 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 • 2008–2010: Grantová agentura Akademie věd České republiky, projekt č. IAA601630803
 • Cíle

  Projekt se zabývá biodiverzitou velkých evropských měst. Pomocí standardizovaných protokolů sběru dat jsme ve vybraných antropogenních biotopech a vybraných městech, reprezentujících různé makroklimatické a socioekonomické oblasti Evropy, studovali především diverzitu cévnatých rostlin. Získali jsme však také údaje o výskytu terestrických plžů a epilitických a epixylických terestrických řas a sinic. Na těchto organismech jsme řešili čtyři hlavní okruhy otázek
 • Jak závisí šíření nepůvodních druhů na makroklimatu různých částí Evropy a na různých typech městských biotopů?
 • Působí městské prostředí negativně nebo pozitivně na diverzitu původních druhů a na celkovou druhovou bohatost vybraných taxonomických skupin?
 • Způsobuje urbanizace biotickou homogenizaci městských biotopů, a pokud ano, projevuje se homogenizace na úrovni druhů i na úrovni druhových vlastností? Které biotopy a které skupiny druhů jsou homogenizací nejvíce postiženy?
 • Jsou trendy v diverzitě městských biotopů konzistentní v různých taxonomických skupinách?
 • Hlavní výsledky

  Diverzita evropské městské vegetace

  Srovnáním druhové bohatosti sedmi typických městských stanovišť v evropských velkoměstech jsme ukázali, že zatímco města v nejsušších a nejteplejších oblastech jsou druhově chudá a obsahují i menší podíl nepůvodních volně se šířících druhů, města v chladnějších a humidnějších částech Evropy jsou druhově bohatší, avšak také náchylnější k invazi nepůvodních druhů (Lososová et al. 2011, Lososová et al. 2012a,b, Chytrý et al. 2012; Čeplová et al. 2015; Kalusová et al. 2019). Podobné trendy byly prokázány u suchozemských plžů (Lososová et al. 2011, Horsák et al. 2013, 2016). Pomocí vlastností druhů jsme ukázali funkční typy rostlin, které jsou ve městském prostředí úspěšné (Lososová et al. 2016; Kalusová et al. 2017, Čeplová et al. 2017). Na základě našich data můžeme predikovat, jak se bude pravděpodobně měnit květena městského prostředí s postupnou změnou klimatu (Lososová et al. 2019).

  Květena města Brna

  V roce 2012 jsme zahájili síťové mapování spontánně se vyskytujících cévnatých rostlin Brna. Za uplynulé sezony jsme získali více než 60 000 záznamů o výskytu 1524 taxonů. Dosud jsme potvrdili výskyt některých vzácných a ohrožených druhů rostlin. Z nich patří 16 do kategorie kriticky ohrožených (C1) a 32 do kategorie silně ohrožených (C2) červeného seznamu. Mezi nimi jsou například ty, které přežívají v ostrůvcích skalních stepí a lesostepí, např. hadinec červený (Echium maculatum), mochna skalní (Drymocallis rupestris) a lněnka Dollinerova (Thesium dollineri). Dále jsme zaznamenali vzácné polní plevele a ruderální druhy, např. zárazu hořčíkovou (Orobanche picridis), prorostlík okrouhlolistý (Bupleurum rotundifolium), vochlici hřebenitou (Scandix pecten-veneris), hojník chlumní (Sideritis montana), hořinku východní (Conringia orientalis), zběhovec trojklanný (Ajuga chamaepitys), merlík zední (Chenopodium murale) a průtržník chlupatý (Herniaria hirsuta). Podrobnější údaje o dosavadním stavu mapování květeny Brna byly publikovány v časopise Živa (Lososová a kol. 6/2015). V souvislosti s tímto projektem bylo obhájeno množství bakalářských a diplomových prací zabývajících se podrobným studiem květeny vybraných částí města. Na příkladu brněnské květeny jsme ukázali, že pěstované druhy mohou být významným zdrojem invazních rostlin (Čeplová et al. 2017). Data jsou uložena v databázi vratička, která je spuštěna na webu ústavu botaniky a zoologie. Díky údajům získaným pomocí tohoto síťového mapování ukážeme rozdíly v nárocích rostlin na vybrané ekologické a socioekonomické faktory. Můžeme se ptát, co ovlivňuje v městském prostředí výskyt vybraných skupin druhů. V jakým podmínkách přežívají vzácné druhy. Co ovlivňuje šíření nepůvodních druhů. Jak se liší ekologické nároky rostlin v různých částech města.

  Publikace

  Odborné články

 • Swan C. M., Brown B., Borowy D., Cavender-Bares J., Jeliazkov A., Knapp S., Lososová Z., Cubino J. P., Pavoine S., Ricotta C. & Sol D. (2021): A framework for understanding how biodiversity patterns unfold across multiple spatial scales in urban ecosystems. Ecosphere 12:e03650. – DOI
 • Cubino J. P., Borowy D., Knapp S., Lososová Z., Ricotta C., Siebert S., Cavender-Bares J., Sol D., Jeliazkov A. & Swan C. (2020): Contrasting Impacts of Cultivated Exotics on the Functional Diversity of Domestic Gardens in Three Regions with Different Aridity. Ecosystems. – DOI
 • Kalusová V., Čeplová N., Chytrý M., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Hájek O., Kalníková V., Novák P., Řehořek V., Těšitel J., Tichý L., Wirth T. & Lososová Z. (2019): Similar responses of native and alien floras in European cities to climate. Journal of Biogeography 46: 1406–1418. – fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Tichý L., Divíšek J., Čeplová N., Danihelka J., Dřevojan P., Fajmon K., Kalníková V., Kalusová V., Novák P., Řehořek V., Wirth T. & Chytrý M. (2018): Projecting potential future shifts in species composition of European urban plant communities. Diversity and Distributions 24: 765–775. – fulltext in Wiley Online Library
 • Kalusová V., Čeplová N. & Lososová Z. (2017): Which traits influence the frequency of plant species occurrence in urban habitat types? Urban Ecosystems 20: 65–75. – fulltext on ResearchGate
 • Čeplová N., Kalusová V. & Lososová Z. (2017): Effects of settlement size, urban heat island and habitat type on urban plant biodiversity. Landscape and Urban Planning 159: 15–22.
 • Čeplová N., Lososová Z. & Kalusová V. (2017): Urban ornamental trees: a source of current invaders; a case study from a European City. Urban Ecosystems 20: 1135–1140. – fulltext on SpringerLink
 • Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Wiese V., Horsáková L. & Lososová Z. (2016): Drivers of Central European urban land snail faunas: the role of climate and local species pool in the representation of native and non-native species. Biological Invasions 18: 3547–3560.
 • Lososová Z., Chytrý M., Danihelka J., Tichý L. & Ricotta C. (2016a): Biotic homogenization of urban floras by alien species: the role of species turnover and richness differences. Journal of Vegetation Science 27: 452–459.
 • Lososová Z., Čeplová N., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z. & Řehořek V. (2016b): Is phylogenetic diversity a good proxy for functional diversity of plant communities? A case study from urban habitats. Journal of Vegetation Science 27: 1036–1046.
 • Čeplová N., Lososová Z., Zelený D., Chytrý M., Danihelka J., Fajmon K., Láníková D., Preislerová Z., Řehořek V. & Tichý L. (2015): Phylogenetic diversity of central- European urban plant communities: effects of alien species and habitat types. Preslia 87: 1–16.
 • Horsák M., Lososová Z., Čejka T., Juřičková L. & Chytrý M. (2013): Diversity and biotic homogenization of urban land-snail faunas in relation to habitat types and macroclimate in 32 Central European cities. PLoS ONE 8: e71783. – fulltext in pdf
 • Chytrý M., Lososová Z., Horsák M., Uher B., Čejka T., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Juřičková L., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z., Řehořek V. & Tichý L. (2012): Dispersal limitation is stronger in communities of microorganisms than macroorganisms across Central European cities. Journal of Biogeography 39: 1101–1111. – fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Kühn I., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Native and alien floras in urban habitats: a comparison across 32 cities of central Europe. Global Ecology and Biogeography 21: 545–555. – fulltext in Wiley Online Library
 • Lososová Z., Chytrý M., Tichý L., Danihelka J., Fajmon K., Hájek O., Kintrová K., Láníková D., Otýpková Z. & Řehořek V. (2012): Biotic homogenization of Central European urban floras depends on residence time of alien species and habitat types. Biological Conservation 145: 179–184.
 • Disertace

 • Čeplová N. (2016): Diversity of European urban vegetation. Thesis. Ms. Masaryk University, Brno.
 • Popularizační články

 • Lososová Z. (2018): Diverzita rostlinných společenstev evropských měst. Zprávy České botanické společnosti 53: 207–216.
 • Pergl J., Lososová Z., Sádlo J. & Štajerová K. (2018): Rostlinné invaze na antropogenních stanovištích. Živa 5: 233–234.
 • Lososová Z., Kovář P., Medvecká J., Mudrák O., Pergl J. & Prach K. (2018): Úvod: Flóra a vegetace antropogenních stanovišť. Zprávy České botanické společnosti 53: 199–205.
 • Čeplová N. & Kalusová V. (2016): Jak velikost města ovlivňuje druhové složení vegetace? Fórum ochrany přírody 3/4: 30–34.
 • Lososová Z., Šumberová K., Tichý L., Vymazalová M. & Danihelka J. (2015): Květena Brna – současný stav poznání. Živa 2015/6: 289–292.
 • Lososová Z. & Danihelka J. (2014): Proč je flóra velkoměst pestrá. Živa 2014/6: 278–281.