logomainLogologoSci

Zaměstnanci

Milan Chytrý

Milan Chytrý
Profesor, Vedoucí skupiny

chytry@sci.muni.cz

549494595

isorcidpublonsscholarresearchgatepersonal

Milan Chytrý absolvoval doktorské studium v oboru botanika na Masarykově univerzitě v roce 1995. Zabývá se diverzitou vegetace, klasifikací rostlinných společenstev a metodami klasifikace, makroekologií, rostlinnými invazemi a paleoekologií. Editoval Katalog biotopů České republiky (2001, 2010) a čtyřdílnou monografii Vegetace České republiky (2007–2013). V letech 2014–2018 řídil projekt PLADIAS, který syntetizoval informace o flóře a vegetaci České republiky a zpřístupnil je v online databázi. Zkoumal vegetaci v různých částech Evropy. V letech 2003–2015 řídil projekty terénního výzkumu ekosystémů v různých částech Sibiře, během nichž byly objeveny a popsány současné analogie zaniklých ekosystémů posledního glaciálu v Evropě. V současné době koordinuje projekt Centrum pro evropské vegetační syntézy na Masarykově univerzitě. Je tajemníkem pracovní skupiny European Vegetation Survey Mezinárodní společnosti pro výzkum vegetace (IAVS), kustodem Evropského vegetačního archivu (EVA) a vedoucím redaktorem časopisů Journal of Vegetation Science a Applied Vegetation Science. Na Masarykově univerzitě přednáší ekologii společenstev a makroekologii, vegetaci a biotopy České republiky, vegetaci a biotopy Evropy a několik terénních cvičení a seminářů.
Zdeňka Lososová

Zdeňka Lososová
Docent

lososova@sci.muni.cz

549498399

isorcidpublonsscholarresearchgate

Zdeňka Lososová pracuje na Ústavu botaniky a zoologie od roku 2004. Garantuje bakalářské a navazující magisterské studium učitelství biologie pro střední školy. Podílí se na výuce botanických a geobotanických seminářů a terénního cvičení z geobotaniky. Ve výzkumu se zabývá diverzitou vegetace, soustředí se především (ale nejenom) na vegetaci antropogenních stanovišť. Jedním z jejích hlavních výzkumných témat je vliv prostředí velkých evropských měst na výskyt cévnatých rostlin. S tímto tématem souvisejí otázky invazní biologie. V posledních letech se soustředí na studium funkční a fylogenetické diverzity rostlinných společenstev. Pomocí těchto charakteristik rostlinných společenstev se snaží zjistit, do jaké míry utvářejí rostlinná společenstva podmínky prostředí a biotické interakce.
Jakub Těšitel

Jakub Těšitel
Docent

tesitel@sci.muni.cz

549496974

isorcidpublonsscholarresearchgate

Jakub Těšitel vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde poté několik let působil jako vědecký pracovník a odborný asistent. Během magisterského a doktorského studia se zabýval taxonomií, ekologií a fyziologií poloparazitických rostlin z čeledi Orobanchaceae. Na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity působí od roku 2017. Vyučuje kurs Introduction to biostatistics in English a podílí se na výuce seminářů a terénních cvičení. Jeho hlavní specializací je ekologie parazitických rostlin. Zabývá se ale i mnoha dalšími tématy spojenými s biodiverzitou rostlinných společenstev, zejména bezlesí, jako jsou funkční vlastností rostlin a jejich význam v ekologii nebo proměnlivost stepních společenstev v čase. Kromě základního výzkumu uplatňuje své zkušenosti i v aplikované ekologii, kde se zabývá především obnovou biodiverzity na antropogenních stanovištích a možnostmi potlačit invazní a expanzivní rostliny pomocí poloparazitických druhů.
Lubomír Tichý

Lubomír Tichý
Docent

tichy@sci.muni.cz

549497673

isorcidscholarresearchgate

Lubomír Tichý absolvoval doktorský studijní program v oboru botanika na Masarykově univerzitě v roce 1999 s tématem dizertační práce "Vliv stanovištních podmínek na diverzitu vegetace". Zabývá se metodami a teoretickými aspekty sběru vegetačních dat a klasifikací rostlinných společenstev. Od roku 1988 souběžně realizuje a řídí praktickou ochranou přírody v několika zvláště chráněných územích. Je autorem počítačových programů JUICE, GLAMA, Probabilistic Vegetation Key a dalších, které slouží pro sběr a zpracování terénních vegetačních dat. Podílí se na výuce v předmětech populační ekologie rostlin, management ohrožených ekosystémů, zpracování základních botanických dat, terénní cvičení z geobotaniky, terénní exkurze k environmentálním problémům a botanický seminář – vegetace střední Evropy. Garantuje magisterský studijní program ochrana přírody.
Irena Axmanová

Irena Axmanová
Odborný asistent

axmanova@sci.muni.cz

549498395

isorcidpublonsresearchgate

Irena Axmanová vystudovala obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na stejném pracovišti v roce 2012 obhájila i dizertační práci v oboru botanika na téma "Vliv produktivity a dalších faktorů prostředí na diverzitu bylinného patra lesů". Podílela se i na projektu hledajícím současné analogie přírody v pozdním pleistocénu s otázkou, jak vypadala krajina mamutů a dalších velkých býložravců na severu Sibiře a v Beringii v době ledové. V současné době spolupracuje na projektech využívajících rozsáhlou fytocenologickou databázi Evropský vegetační archiv (EVA) ke studiu vegetace v kontinentálním měřítku. Mezi její hlavní zájmy patří vegetační ekologie, zastoupení nepůvodních druhů ve vegetaci a funkční a fylogenetická diverzita rostlinných společenstev.
Jiří Danihelka

Jiří Danihelka
Odborný asistent

danihel@sci.muni.cz

549493473

isorcidpublonsscholarresearchgate

Jiří Danihelka absolvoval doktorské studium v oboru botanika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v roce 2000 prací na téma "Achillea millefolium agg. v České republice". Od té doby pracuje na Ústavu botaniky a zoologie, kde se v roce 2004 stal kurátorem herbáře Masarykovy univerzity (BRNU). Od téhož roku působí také na Botanickém ústavu Akademie věd České republiky v Průhonicích. V současnosti se zabývá hlavně správou herbářové sbírky, taxonomickými a chorologickými botanickými databázemi, přípravou určovacích příruček a monografií (Květena České republiky a Flóra Slovenska), jakož i floristikou a taxonomií zavlečených druhů a některých obtížnějších rodů středoevropské flóry, mj. Achillea, Cerastium, Epilobium, Stipa a Viola. Vyučuje předměty základní metody terénní botaniky, vědecká práce v botanice a zoologii, zpracování základních botanických dat, determinační praktikum krytosemenných rostlin a terénní cvičení k systematické botanice.
Jan Divíšek

Jan Divíšek
Odborný asistent

divisekjan@mail.muni.cz

549498494

isorcidpublonsresearchgate

Jan Divíšek vystudoval učitelství biologie a geografie na Masarykově univerzitě. Následně pokračoval na téže instituci doktorským studiem v oboru fyzická geografie a v roce 2015 obhájil disertační práci, která se zabývala biogeografií a beta diverzitou společenstev různých taxonomických skupin České republiky. V současnosti pracuje jako odborný asistent Ústavu botaniky a zoologie a také Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Aktuálně se věnuje výzkumu biodiverzity, invazní ekologii a prostorovému modelování. Mezi otázky spojené s jeho výzkumem patří např.: Jaký je vliv historických změn krajiny na současné regionální rozdíly v druhové bohatosti rostlin? Jaké vlastnosti ovlivňují úspěšnost nepůvodních druhů? nebo Jak se mění rozšíření druhů i celých společenstev v reakci na změny prostření?
Pavel Novák

Pavel Novák
Odborný asistent

269109@mail.muni.cz

549498485

isresearchgate

Pavel Novák studoval obor botanika, směr ekologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2013 obhájil diplomovou práci zaměřenou na diverzitu lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí (JZ Morava), území vegetačně velmi zajímavého a přitom do té doby takřka neprozkoumaného. V roce 2014 začal doktorské studium, ve kterém pokračuje dodnes. Dizertační práce (2014–2020) byla zaměřena na variabilitu a syntaxonomii dubohabřin (řád Carpinetalia) na evropské škále. Vedle vegetace střední Evropy se věnuje lesní vegetaci Kavkazu a Euxinie.
Jan Roleček

Jan Roleček
Odborný asistent

rolecek@mail.muni.cz

549498489

isorcidpublonsscholarresearchgate

Jana Rolečka zajímá ekologie a diverzita vegetace, především pak lesostepních biotopů teplomilných doubrav a stepních luk. Kromě popisu této diverzity se snaží porozumět i jejím příčinám, což jej přivedlo ke studiu lesostepí ve vzdálených oblastech Eurasie a také ke zkoumání jejich historie na různých časových škálách. Jako absolventa oboru ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzity Palackého v Olomouci jej pálí také otázky ochrany ohrožených druhů a biotopů a část pracovní aktivity věnuje i jim. Po dokončení doktorského studia botaniky na Masarykově univerzitě (2001–2007) zůstal věrný Ústavu botaniky a zoologie, současně pracuje také v Botanickém ústavu AV ČR. Učí předměty ekologie lesa, chráněná území České republiky, příroda ve čtvrtohorách (s M. Horsákem) a speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu (s Biotýmem).
Dariia Borovyk (Shyriaieva)

Dariia Borovyk (Shyriaieva)
Výzkumník

Dariia Borovyk je z Ukrajiny, kde pracuje na své doktorské práci na M.G. Kholodny Institute of Botany. Dariia se zajímá o výzkum biodiverzity, klasifikaci vegetace a ochranu přírody, převážně ve vegetaci suchých trávníků. Má zkušenosti s terénním výzkumem a znalostí stepní flóry. V průběhu svého působení na Masarykově univerzitě se Dariia zaměřuje na studium metod zpracování dat a na statistické analýzy, které může použít na svých datech z jižní Ukrajiny. Na ÚBZ také spolupracuje na projektu, který se zabývá biodiverzitou a dynamikou travinné vegetace.
Mirjana Ćuk

Mirjana Ćuk
Výzkumník

Mirjana vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Novi Sad v Srbské republice. Její doktorandské studium bylo zaměřeno na diverzitu a časovou dynamiku flóry a vegetace největší písečné oblasti v Srbsku - Deliblatské písky (Banát, Vojvodina, Srbsko). Ve své disertační práci analyzovala flóru a všechny typy vegetace Deliblatských písků se zvláštním zřetelem na vegetaci písečných dun, syntaxonomickou revizi vegetace písečných dun v Srbsku a postavení této vegetace v širším rozsahu (panonská a pontická oblast). Hlavním zaměřením jejího výzkumu je botanika a ochrana přírody (diverzita a ochrana rostlin a stanovišť, invaze a alergenní flóra) a ekologie rostlin (klasifikace vegetace, sukcese vegetace, funkční ekologie). Mirjana nastoupila na Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v září 2023 a bude zde analyzovat rozmanitost vnitrozemské vegetace písečných dun napříč Evropou. Tento projekt zajistí fytocenologickou syntézu písečné vegetace pro celou Evropu. Výsledky také pomohou porozumět vegetaci kontinentálních dun, což je mimořádně důležité vzhledem k tomu, že se jedná o biotopy, které by měly být právně chráněny jak v rámci EU, tak jinde v Evropě. Tento projekt je podporován Visegrádským fondem.
Ondřej Hájek

Ondřej Hájek
Výzkumník

ohajek@sci.muni.cz

549494033

isresearchgate

Ondřej Hájek vystudoval magisterský obor kartografie a geoinformatika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Nyní pracuje pro většinu pracovních skupin Ústavu botaniky a zoologie jako odborník pro práci s GIS a zároveň se zde podílí na výuce předmětu geografické informační systémy v botanice a zoologii.
Dana Holubová

Dana Holubová
Výzkumník

danmich@mail.muni.cz

549496974

isresearchgate

Dana Holubová studovala obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na stejném pracovišti v roce 2016 obhájila i dizertační práci v oboru botanika na téma Diverzita vegetace v krajinném měřítku. V roce 2011 vytvořila a doposud spravuje webovou aplikaci Botanická fotogalerie. V současné době je zaměstnaná jako výzkumnice na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, kde se věnuje především tvorbě botanických fotografických databází a doplňování webové aplikace PLADIAS.
Kryštof Chytrý

Kryštof Chytrý
Researcher

krystof.chytry@gmail.com

+420731877397

isorcidpublonsresearchgatepersonal

Kryštof Chytrý se zajímá o biogeografii středoevropské flóry a vegetace. Vedle zájmu o biogeografické patrnosti a gradienty ho však nejvíce zajímá, co je zdánlivě narušuje. Tím se dostal k otázkám jako je přítomnost stepních ok v jinak lesnatých krajinách, kterým se věnoval během magisterského studia, existence mikroklimatických refugií ve vysokých horách, čemuž se nyní věnuje během svého doktorského studia na Vídeňské univerzitě, a sezónní a meziroční dynamika suchých trávníků.
Svitlana Iemelianova

Svitlana Iemelianova
Výzkumník

Svitlana Iemelianova je z Ukrajiny. Svou PhD práci vypracovala v roce 2015 na M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Science of Ukraine. Zabývá se klasifikací vegetace, rostlinnými invazemi v různých typech prostředí a ochranou přírody.
Veronika Kalusová

Veronika Kalusová
Výzkumník

kalveron@tiscali.cz

549494992

isorcidresearchgate

Veronika Kalusová studovala bakalářský i magisterský stupeň v oboru systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (2003–2009). V obou závěrečných pracích se zabývala stanovištními preferencemi nepůvodních druhů rostlin v říčních nivách na jihovýchodě Moravy. Poté navázala doktorským studiem oboru botanika taktéž na PřF MU, které zakončila v roce 2015. Ve své disertaci srovnávala důležitost evropských biotopů jako zdrojů nepůvodních druhů invadujících v Severní Americe a ve zbytku světa. Od roku 2009 pracuje jako výzkumnice na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU a dále zkoumá jednotlivé aspekty invaze nepůvodních rostlin v různých typech vegetace Evropy se zvláštním zaměřením na člověkem silně ovlivněná stanoviště, jako jsou lidská sídla.
Ilona Knollová

Ilona Knollová
Výzkumník

ikuzel@sci.muni.cz

549498488

isorcidresearchgate

Ilona Knollová studovala obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Na stejném pracovišti v roce 2006 obhájila i dizertační práci v oboru botanika na téma "Lokální a velkoplošné datové soubory a jejich využití pro klasifikaci vegetace". V současné době je správcem České národní fytocenologické databáze a databáze European Vegetation Archive (EVA).
Adam Knotek

Adam Knotek
Výzkumník

fruticulus@gmail.com

549 49 5013

isorcidpublonsscholarresearchgate

Adam Knotek vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 ukončil magisterské studium v oboru systematika cévnatých rostlin. Zabýval se alopatrickou diferenciací českého endemického druhu svízele sudetského. K tomu využíval jak tradiční morfometrické analýzy a průtokovou cytometrii k měření rozdílů obsahu DNA, tak i molekulární analýzy jako je AFLP nebo sekvenování metodou RadSeq. Tyto zkušenosti dále využil při navazujícím výzkumu na téže univerzitě, kdy se zabýval diferenciací a lokální adaptací populací řeřišničníku písečeného. Ten mimo jiné také týral a pěstoval v pěstebních komorách. V období let 2016-2022 působil jako botanik v Regionálním muzeu v Mikulově a od roku 2021 pracuje v týmu Jakuba Těšitele na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity, který se zabývá využitím poloparazitických rostlin při potlačování invazních rostlinných druhů. Kromě toho je také od roku 2014 zaměstnán na Botanickém ústavu AV ČR, kde se podílí na digitalizaci dat pro projekt PLADIAS.
Svatava Kubešová

Svatava Kubešová
Výzkumník

skubesova@mzm.cz

545217322

isorcidpublonsscholarresearchgate

Svatava Kubešová ukončila studium na Masarykově univerzitě rigorózním řízením s tématem "Materiály k bryoflóře Moravy". Na Ústavu botaniky a zoologie se podílí na výuce bryologie dvěma určovacími kurzy. Její hlavní náplní práce je správa sbírky mechorostů jako kurátorka v Moravském zemském muzeu.
Flavia Landucci

Flavia Landucci
Výzkumník

386683@mail.muni.cz

549498479

isorcidpublonsscholarresearchgate

Flavia Landucci vystudovala přírodní vědy na Univerzitě v Perugii v Itálii. Během svého bakalářského a magisterského studia se zabývala rozšířením, ekologií a fytochemií nepůvodního druhu Senecio inaequidens v Itálii. V této době si oblíbila ekologii rostlin. Během doktorského studia začala rozvíjet svůj zájem o vodní a mokřadní vegetaci. Do Brna přišla poprvé během doktorského studia díky programu Erasmus v roce 2010. Na Masarykově univerzitě našla velmi pozitivní prostředí, které ji povzbudilo, aby pokračovala ve svém výzkumu po doktorátě. V roce 2011 získala doktorský titul s prací Klasifikace vodní a mokřadní vegetace ve střední Itálii. V roce 2013 uspěla v projektu SoMoPro (spolufinancovaný programem Marie Curie a Jihomoravským krajem) a od té doby pracuje ve skupině Výzkum vegetace na Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Její výzkum je v současné době zaměřen především na klasifikaci vodní a mokřadní vegetace Evropy.
Zdenka Preislerová

Zdenka Preislerová
Výzkumník

zpreislerova@gmail.com

549498477

isresearchgate

Zdenka Preislerová studovala na Masarykově univerzitě obor systematická botanika a geobotanika. Ve své diplomové práci se věnovala studiu plevelové vegetace v Bílých Karpatech. V navazujícím doktorském studiu studovala na příkladu lesní i luční vegetace vliv velikosti plochy na analýzy a klasifikaci vegetace. Zajímavá krajina moravských Karpat a nezodpovězené otázky týkající se rozdílné druhové diverzity suchých stávníků na jižní Moravě ve srovnání s bělokarpatskými loukami se odrazily v předmětu jejího dalšího studia. V současné době se také podílí na zpracování databáze fytocenologických svazů evropské vegetace.
Marcela Řezníčková

Marcela Řezníčková
Výzkumník

mar.reznickova@seznam.cz

549498488

isresearchgate

Marcela Řezníčková vystudovala magisterský obor systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (1995–2000). Toto studium ukončila obhajobou diplomové práce na téma "Lesní vegetace Chřibů". Od roku 2002 pokračovala doktorským studiem na stejné univerzitě a v roce 2007 obhájila dizertační práci "Variabilita luk svazu Molinion v České a Slovenské republice". V současnosti je výzkumnicí na Ústavu botaniky a zoologie a zabývá se zejména správou databáze PLADIAS.
Eva Šmerdová (Hettenbergerová)

Eva Šmerdová (Hettenbergerová)
Výzkumník (rodičovská dovolená)

smerdova@sci.muni.cz

549498487

isorcidpublonsresearchgate

Eva Šmerdová získala bakalářský titul na Ostravské univerzitě, kde se její práce zaměřovala na flóru a vegetaci hald. Magisterské studium botaniky ukončila v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity diplomovou prací zabývající se vlivem kontaktních společenstev na druhové složení lučních pramenišť. Doktorskou práci na téma "Druhová bohatost a variabilita rostlin a měkkýšů na vlhkostním gradientu" obhájila v roce 2013. V současné době se zabývá výzkumem vlivu zasněžování na vegetaci, zpracováním historických vegetačních snímků a správou databáze rostlinných makrozbytků České a Slovenské republiky. Spolupracuje na projektu zkoumajícím refugia ohrožených slatiništních rostlin. Eva se podíli na prezentaci botaniky a zoologie veřejnosti, především pak studentům středních a základních škol. Také spolupracuje se na přípravě Biologické olympiády. Ráda cestuje s kolegy po rodné vlasti i do zahraničí a sbírá terénní data k dalšímu výzkumu vegetace.
Markéta Táborská

Markéta Táborská
Výzkumník (rodičovská dovolená)

taborska.mar@gmail.com

549498474

isorcidresearchgate

Markéta Táborská studovala systematickou biologii a ekologii se zaměřením botanika. Studium ukončila v roce 2018 obhájením dizertační práce věnující se diverzitě a ekologii epixylických mechorostů. Tomuto tématu se věnovala nejen v rámci studia, ale také při realizaci několika projektů zaměřených především na průzkum diverzity a dynamiky přirozených lesů u nás. V současné době se podílí na projektu mapujícím biodiverzitu mechorostů na tlejícím dřevě v přirozených bukových porostech Evropy.
Tamara Těšitelová

Tamara Těšitelová
Výzkumník (rodičovská dovolená)

Tamara Těšitelová vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, kde v roce 2014 obhájila disertační práci s názvem „Ekologické a evoluční důsledky závislosti orchidejí na mykorhizních houbách“. Pro studium orchideoidní mykorhizy využila pestrou škálu přístupů od terénních experimentů s vyséváním orchidejových semen, izolace a molekulární identifikace hub, včetně metabarkódování environmentální DNA, a fylogenetických analýz až po elektronovou mikroskopii či složení stabilních izotopů. Na Ústavu botaniky a zoologie MU působí od roku 2021 a věnuje se zde využití poloparazitických rostlin pro potlačení invazních rostlinných druhů a také využití databází pro studium ekologie mykoheterotrofních rostlin. Nadále pracuje i na Jihočeské univerzitě především na otázkách antropogenního ovlivnění společenstev orchideoidních hub v půdě a využití houbového inokula pro obnovu populací orchidejí v přírodě.
Martin Večeřa

Martin Večeřa
Výzkumník

martinvec@seznam.cz

549498494

isorcidresearchgate

Martin Večeřa vystudoval geografii se zaměřením na ekologii krajiny a biogeografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ve své diplomové práci se věnoval šíření lesních rostlin dřevinnými pásy (potenciálními biokoridory) v zemědělské krajině. Jeho disertační práce byla zaměřená na různé ekologické a biogeografické aspekty druhové diverzity lesů a trávníků v Evropě.
Pavel Dřevojan

Pavel Dřevojan
Technik

269768@mail.muni.cz

549498486

isorcidpublonsresearchgate

Pavel Dřevojan vystudoval obor botanika, směr ekologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ve své bakalářské práci se věnoval xerotermní flóře a vegetaci zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce a v rámci diplomové práce studoval diverzitu vegetace polních plevelů jihovýchodního Znojemska. Mezi jeho hlavní zájmy patří studium flóry a vegetace jižní Moravy. Zajišťuje sběr a zpracování botanických dat pro různé projekty pracovní skupiny Výzkum vegetace.
Hana Galušková

Hana Galušková
Technik (rodičovská dovolená)

357936@mail.muni.cz

549494813

is

Hana Galušková vystudovala dvojobor Učitelství biologie a matematiky pro střední školy v programu ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Floristicky zaměřenou diplomovou práci obhájila v roce 2014. Nyní pracuje v herbáři Masarykovy univerzity.
Marta Gaia Sperandii

Marta Gaia Sperandii
Postdoc

Marta je rostlinná ekoložka, která se zajímá o monitoring biodiverzity. Během svého doktorandského studia na Roma Tre University se zabývala středomořskými pobřežními dunami, přičemž hodnotila změny, ke kterým došlo v jejich taxonomické a funkční diverzitě během 10–15 let. Po obhajobě dizertační práce v lednu 2020 nastoupila na dva roky jako postdoc do laboratoře Francesca de Bella v Desertification Research Center (Spanish National Research Council) ve Valencii. Tam pracovala na analýze mechanismů regulujících stabilitu ve společenstvech rostlin a členovců. V říjnu 2022 nastoupila Marta jako postdoc na Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Se svým projektem VegTrends (https://doi.org/10.3030/101090344) chce využít databázi ResurveyEurope k (i) posouzení trendů ve vegetaci otevřených (tj. nelesních) evropských biotopů, s přihlédnutím k různým aspektům diverzity (taxonomické, funkční, fylogenetické) a různým biologickým úrovním (společenstvo a druhy); (ii) vyhodnocení efektivity chráněných oblastí při ochraně vegetace evropských otevřených biotopů.
Nahoru

PhD studenti

Joshua André Erkelenz

Joshua André Erkelenz
Doktorand

Joshua Erkelenz studoval lesnictví a ekologii lesa na Georg-August University v německém Göttingenu. Před a během svého magisterského programu v tropickém a mezinárodním lesnictví se podílel na několika výzkumných projektech v zahraničí a absolvoval diplomovou prací o vzorech funkční rozmanitosti na ostrově Tenerife. Na Ústavu botaniky a zoologie MU zkoumá v rámci svého doktorského studia funkční a fylogenetickou diverzitu v lesních společenstvech podél výškových gradientů v evropských pohořích. Část svého času věnuje pěstování tropických a subtropických plodin.
Nina Fahs

Nina Fahs
Doktorand, výzkumník

nina@sci.muni.cz

549498395

isorcidresearchgate

Nina Fahs vystudovala mezinárodní technickou a aplikovanou biologii na City University of Applied Sciences v Brémách v Německu. Po dokončení magisterského projektu, ve kterém Nina pracovala na popisu a klasifikaci mesických aluviálních trávníků v severním Německu, nastoupila v roce 2020 jako doktorandka na PřF MU. Ve svém studium se nyní zabývá interakcí mezi hemiparazitickými a bobovitými rostlinami se zaměřením na travní společenstva. Nina se široce zajímá o geobotaniku, využití rozsáhlých databází vegetačních dat pro základní i aplikovaný výzkum a ochranu přírody, zejména ochranu a obnovu polopřirozených druhově bohatých travních porostů.
Martin Franc

Martin Franc
Doktorand, výzkumník

Martin Franc vystudoval obor Ekologie a ochrana životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se během svého studia věnoval ohrožené flóře luk střední části Bílých Karpat a následně ekologii polopřirozených lučních společenstev v Lotyšsku, zejména jejich vazbě na půdní prostředí. V rámci doktorského studia se zabývá ekologií specializovaných funkčních skupin rostlin jako jsou paraziti, mykoheterotrofní rostliny, masožravé rostliny a fixátoři dusíku, zejména jejich vazbě na podmínky půdního prostředí.
Petr Hubatka

Petr Hubatka
Doktorand, výzkumník

Petr Hubatka vystudoval v roce 2023 magisterský obor Botanika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Ve své diplomové práci se zabýval flórou a vegetací polních mokřadů na jižní Moravě. Nyní se v doktorském studiu zabývá diverzitou a ekologií opadavých doubrav v jihovýchodní Evropě. Zajímá ho flóra a vegetace Evropy a faktory, které ovlivňují jejich podobu.
Anni Kanerva Jašková

Anni Kanerva Jašková
Doktorand, výzkumník (rodičovská dovolená)

annipyy@mail.muni.cz

549498395

isorcidresearchgate

Anni Jašková pochází z Finska, kde studovala ekologii na Univerzitě v Turku. Je doktorandkou se specializací na boreální vegetaci. Hlavním cílem její práce je vytvoření jednotné klasifikace boreálních lesů v evropském měřítku, ale zajímá se také o teoretickou ekologii, zejména o rostlinné strategie a vztahy mezi rostlinami a býložravci. Před studiem boreálních společenstev zkoumala společenstva arktická, především vztahy mezi lumíky a lišejníky v tundře.
Barbora Klímová

Barbora Klímová
Doktorand, výzkumník

Barbora Klímová vystudovala fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde se specializovala na krajinnou ekologii a biogeografii. Ve své diplomové práci se zabývala vlivem map půdního pH na přesnost modelů rozšíření rostlin. V současnosti pokračuje ve studiu na Ústavu botaniky a zoologie, kde se v rámci doktorského studia zaměřuje na faktory, které ovlivňují přesnost geografických modelů rozšíření a druhové diverzity rostlin.
Klára Klinkovská

Klára Klinkovská
Doktorand, výzkumník

Klára Klinkovská studovala na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nejprve bakalářský studijní program Ekologická a evoluční biologie a poté magisterský studijní program Botanika se zaměřením na ekologii rostlin. V rámci bakalářské práce se zabývala vegetační charakteristikou geograficky významných prvků květeny v okolí Slavkova u Brna. Ve své diplomové práci se zaměřila na vysokobylinnou stepní vegetaci jižní Moravy. V současné době se v rámci svého doktorského studia věnuje změnám nelesní vegetace České republiky v čase. Snaží se přispět k poznání hlavních faktorů způsobujících změny v rostlinných společenstvech a tím také k efektivní ochraně přírody.
Kateřina Knotková

Kateřina Knotková
Doktorand, výzkumník

501016@mail.muni.cz

549496974

isorcidresearchgate

Kateřina Knotková je absolvenkou zahradní a krajinářské architektury na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Svou práci vždy soustředila především na rostliny. V bakalářské práci se zaměřila na tvorbu botanické zahrady z druhů typických pro rostlinná společenstva Národního parku Podyjí. V diplomové práci se pak zaměřila na testování rostlin, které by bylo možné pěstovat ve městech z přímého výsevu a také na dnes velmi diskutované téma dešťových záhonů. Nyní pokračuje ve studiích na Ústavu botaniky a zoologie, kde v rámci doktorátu řeší použití poloparazitických rostlin v ochraně přírody, jejich vliv na biodiverzitu a ekosystémové služby. Ve své práci se snaží kombinovat vědomosti a přístupy aplikované zahradnické praxe a základního botanického výzkumu.
Monika Kolényová

Monika Kolényová
Doktorand, výzkumník

424056@mail.muni.cz

549498397

isresearchgate

Monika Kolényová vystudovala bakalářský a magisterský studijní program ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývala se sukcessí lignikolních hub na tlejícich kmenech v přirozených lesích a jejich mikrostanovištích nárocích. V tomto tématu pokračuje i na disertační práci.
Gonzalo Velasco Mones

Gonzalo Velasco Mones
Doktorand, výzkumník

Gonzalo absolvoval v roce 2019 magisterský stupeň terestrické ekologie na Universitat Autònoma de Barcelona. Jeho hlavním zájmem byly ekologické procesy mediteránní vegetace způsobené sukcesí a změnou klimatu. Aby měl větší jistotu v teoretických a statistických dovednostech, získal také bakalářský titul z matematiky na (Spanish) National University of Remote Education (UNED). Jeho současná doktorská práce se zabývá funkční ekologií vegetace ČR v lokálním i celorepublikovém měřítku a jejím vzájemným vztahem k fylogenetickým vzorcům. Cílem je získat znalosti o procesech ve společenstvech podél sukcesních gradientů.
Daniel Szokala

Daniel Szokala
Doktorand, výzkumník

Daniel Szokala studoval obor Zahradní a krajinářská architektura a později obor Botanika, ve kterém získal magisterský titul. Věnuje se studiu alpínské vegetace, a to jak střední Evropy, tak Balkánu, Kavkazu a Anatolie. V rámci jeho současného studia vegetační ekologie jej zajímají zejména geografické patterny, funkční vlastnosti rostlin a diverzita společenstev.
Nahoru

Bývalí akademičtí a výzkumní pracovníci

Agathe Toumoulin (2022–2023) - agathe.toumoulin@gmail.com
Ricarda Pätsch (2021–2023) - ricarda.paetsch@gmail.com
Petra Štěpánková (2014–2023) - petra.stepankova@lipka.cz
Natálie Čeplová (2009–2023) - ceplova@ped.muni.cz
Gianluigi Ottaviani (2022–2023) - gianluigi.ottaviani@gmail.com
Gabriele Midolo (2021–2023) - gabriele.midolo@gmail.com
Dominik Zukal (2015–2022) - 375623@mail.muni.cz
Josep Padullés Cubino (2019–2022) - padullesj@gmail.com
Corrado Marcenò (2019–2022) - marcenocorrado@libero.it
Felícia Miranda Fischer (2019–2021) - feliciafischerster@gmail.com
Lars Götzenberger (2018–2020) - lars.goetzenberger@gmail.com
Markéta Chudomelová (2013–2020) - marketa.chudomelova@ibot.cas.cz
Veronika Kalníková (2011–2020) - V.Kalnikova@seznam.cz
Šárka Špániková (2019–2020) - 408322@mail.muni.cz
Anna Kuzemko (2019–2020) - anyameadow.ak@gmail.com
Denys Vynokurov (2019–2020) - denys.vynokurov@gmail.com
Gianmaria Bonari (2017–2019) - gianmaria.bonari@gmail.com
Salza Palpurina (2010–2017) - salza.palpurina@gmail.com
Viktoria Wagner (2013–2016) - viktoria.wagner@ualberta.ca
Borja Jiménez-Alfaro (2013–2016) - jimenezalfaro.borja@gmail.com
David Zelený (2005–2015) - zeleny.david@gmail.com
Ching-Feng Li (2006–2015)
Marie Vymazalová (2007–2014) - meri@seznam.cz
Kristína Merunková (2006–2013) - KristinaMerunkova@seznam.cz
Barbora Pelánková (2004–2009) - bpelankova@gmail.com
Deana Láníková (2004–2009) - deanas@seznam.cz
Nahoru

Hostující výzkumní pracovníci (pobyt delší jednoho měsíce)

Safiya Praleskouskaya (Itálie, 2022)
Dario Ciaramella (Itálie, 2022)
Filip Küzmič (Slovinsko, 2022)
Dariia Shyriaieva (Ukrajina, 2021)
Tatyana Vakhlamova (Kazachstán, 2021)
Marc Riera (Španělsko, 2021)
Tiina Kolari (Finsko, 2019)
Teemu Tahvanainen (Finsko, 2019)
Silvia Cannucci (Itálie, 2019)
Charlotte Ndiribe (Nigérie, 2018–2019)
Hamid Gholizadeh (Írán, 2018)
Filip Küzmič (Slovinsko, 2018)
Ekaterina Petrunenko (Rusko, 2017–2018)
Nicola Alessi (Itálie, 2017)
Emanuele Fanfarillo (Itálie, 2017)
Martina Vanini (Itálie, 2017)
Katarína Mikulová (Slovensko, 2016–2017)
Elisa Belmonte (Itálie, 2016)
Elena Brianskaia (Německo/Rusko, 2016)
Corrado Marcenò (Itálie, 2016)
Gianmaria Bonari (Itálie, 2015)
Marta Czarniecka-Wiera (Polsko, 2015)
Cloé Levointurier-Vajda (Francie, 2015)
José Valentín Roces Díaz (Španělsko, 2015)
Yi-Shin Chian (Taiwan, 2014–2015)
Corrado Marcenò (Itálie, 2014)
Miquel De Cáceres (Španělsko, 2013)
María Pilar Rodríguez-Rojo (Španělsko, 2013)
Nicola Alessi (Itálie, 2012)
Gianmaria Bonari (Itálie, 2012)
Adrian Indreica (Rumunsko, 2012)
Elia Angelini (Itálie, 2011)
Donald A. (Skip) Walker (USA, 2011)
Flavia Landucci (Itálie, 2010–2011)
Cheng-Tao Lin (Taiwan, 2010)
Daniela Dúbravková (Slovensko, 2008)
Attila Lengyel (Maďarsko, 2008)
Anna Szabó (Rumunsko, 2006)
Eszter Illyés (Maďarsko, 2005)
Rossen Tzonev (Bulharsko, 2004)
Zoltán Botta-Dukát (Maďarsko, 2003)
Nahoru