logomainLogologoSci

Fytocenologická data online

Tato stránka obsahuje veřejně dostupná fytocenologická data z České republiky. Jde o datové soubory publikované v konkrétních článcích a jiných dokumentech, případně nepublikovaná data poskytnutá jejich autory. Všem poskytovatelům veřejných dat děkujeme za jejich zpřístupnění online. Online data jsou dostupná ve dvou formátech:

  • TURBOVEG XML – formát pro použití v programech TURBOVEG nebo JUICE. V TURBOVEGu je potřeba vytvořit novou databázi a importovat data přes nabídku Import. V programu JUICE lze soubor otevřít v nabídce Import / Table / from TURBOVEG XML Format File.
  • CSV soubor – formát pro použití v programu MS EXCEL a dalších tabulkových editorech. Jde o textový soubor s poli tabulky oddělenými středníkem.
  • TXT – prostý text

Online data

Fytocenologické snímky z mapování biotopů (Natura 2000). Koordinace mapování: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Digitalizace dat: Česká národní fytocenologická databáze, Masarykova univerzita, Brno.XMLCSVTXT
Ambrozek L. & Chytrý M. (1990): Die Vegetation der Zwergstrauchheiden im xerothermen Bereich am Südostrand des Böhmischen Massivs. Čas. Morav. Muz. Brno 75: 169–184.XMLCSVTXT
Balátová-Tuláčková E. & Hájek M. (1998): Feuchtwiesengesellschaften des südlichen Teiles des Landschaftsschutzgebietes Bílé Karpaty (Südost-Mähren). Verh. Zool.Bot. Ges. Wien 135: 1–40.XMLCSVTXT
Danihelka J. & Grulich V. (2000): Pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum) v České republice. Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 123–134.XMLCSVTXT
Danihelka J. & Rotreklová O. (2001): Achillea pratensis - a recently recognized species of the Czech flora. Preslia 73: 1–27.XMLCSVTXT
Danihelka J. & Řepka R. (1995): Melica altissima v Mikulově. Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 107–110.XMLCSVTXT
Danihelka J. & Šmarda P. (2001): Triglochin maritima na Slanisku u Nesytu. Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 45–47.XMLCSVTXT
Danihelka J., Chytrý M., Grulich V. & Tichý L. (2000): Stipa eriocaulis - přehlížený druh české flóry. Preslia 72: 399–410.XMLCSVTXT
Danihelka J. (1998): Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Dunajovické kopce s náměty pro přípravu plánu péče. Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Brno].XMLCSVTXT
Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Kočičí skála. Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha].XMLCSVTXT
Danihelka J. (1999): Botanický inventarizační průzkum přírodní rezervace Turold. Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha].XMLCSVTXT
Danihelka J. (1995): O druhu Artemisia pancicii v České republice a příbuzných taxonech. Zpr. Čes. Bot. Společ. 30: 81–90.XMLCSVTXT
Hájek M. & Hájková P. (2002): Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia 12: 1–24.XMLCSVTXT
Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18–27.XMLCSVTXT
Hájek M. (1997): Mokřadní vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat. Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP Olomouc.]XMLCSVTXT
Hájek M. (1997): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 17–30.XMLCSVTXT
Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 1–158.XMLCSVTXT
Hájek M. (1999): Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 4: 12–18.XMLCSVTXT
Hájková P. & Hájek M. (2000): Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen in den mährischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr. 32: 763–790.XMLCSVTXT
Hájková P., Hanáková P. & Hájek M. (2001): Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 41: 35–42.XMLCSVTXT
Hájková P. (2000): Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 5: 7–51.XMLCSVTXT
Hájková P. (2000): Zajímavé společenstvo se Sphagnum subnitens v Krušných horách. Bryonora 26: 5–6.XMLCSVTXT
Hettenbergerová E., nepublikovaná data, Bílé Karpaty, 2009.XMLCSVTXT
Hettenbergerová E. (2006): Vliv kontaktních fytocenóz na druhové složení prameništních slatinišť. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.XMLCSVTXT
Chytrý M. & Horák J. (1997): Plant communities of the thermophilous oak forests in Moravia. Preslia 68: 193–240.XMLCSVTXT
Chytrý M. & Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. Ann. Bot. (Roma) 55: 105–126.XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. Academia, Praha.XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 22: 1–125.XMLCSVTXT
Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Thayensia 5: 11–84.XMLCSVTXT
Chytrý M., nepublikovaná data, suché trávníky údolí střední Svitavy, 1984–1985.XMLCSVTXT
Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with Genista pilosa in south-western Moravia. Preslia 63: 193–204.XMLCSVTXT
Chytrý M. (1990): Melicetum ciliatae Kaiser 1926 na Znojemsku. Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 71–75.XMLCSVTXT
Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmischen Massivs. Čas. Morav. Muz. Brno 77: 123–137.XMLCSVTXT
Lososová Z., nepublikovaná data, plevelová a ruderální vegetace, 1997–dosud.XMLCSVTXT
Michalcová D. (2009): Diverzita lesní vegetace Moravského krasu a přilehlého území. Ms., dipl. pr., PřF MU, Brno.XMLCSVTXT
Tichý L. & Chytrý M. (1996): Festuco pallentis-Alyssetum saxatilis na jihozápadní Moravě. Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 187–192.XMLCSVTXT
Velebil J., nepublikovaná data, Sorbus omissa, 2010XMLCSVTXT
Velebil J. (2012): Sorbus omissa, a new endemic hybridogenous species from the lower Vltava river.Preslia 84: 375–390.XMLCSVTXT
Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno].XMLCSVTXT
Zelený D. & Li C.-F. (2008): Vegetace suchých acidofilních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu. Acta Rer. Natur. 5: 177–194.XMLCSVTXT
Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111–169.XMLCSVTXT